Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กำหนดวิธีการที่ บริษัท จักรวาล โฟโต้ดิจิตอล จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1138/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ไม่ว่าจะโดยสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือทางเว็บไซต์ www.chakraval.com (“เว็บไซต์”) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน โดยจะจัดการให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อเพื่อร้องเรียนปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถให้ข้อมูลและติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

      เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ หรือได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการให้ข้อมูลโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสาร หรือบนเว็บไซต์ หรือโดยการติดต่อกับบริษัททางโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย หรือโดยวิธีการอื่น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพถ่าย หลักฐานการชำระเงิน IP Address ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่ท่านได้ร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้แก่บริษัท
      1.1 ข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หลักฐานการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนและยืนยันการชำระเงิน ในการจัดส่งและแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า และในการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งเพื่อรับบริการจากบริษัท
      ภาพถ่ายซึ่งท่านประสงค์ที่จะรับบริการล้างอัดรูปถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมและใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่บริษัทได้รับการร้องขอจากท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาภาพถ่ายดังกล่าวไว้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดในข้อ 3 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น
      นอกจากข้อมูลข้างต้น บริษัทอาจสอบถามข้อมูลอื่น ๆ จากท่าน เช่น เพศ อายุ หรือข้อมูลติดต่อเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบตามที่บริษัทได้สอบถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท ท่านจะยังคงสามารถรับบริการจากบริษัทได้ตามปรกติ แต่บริษัทอาจไม่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ท่านหรือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
      1.2 ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง หรือที่ได้รับจากการใช้บริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ตามที่ระบุข้างต้น บริษัทจะไม่ดำเนินการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

2.บริษัทดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      2.1 สำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้และยืนยันตัวตนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ บริษัทจะใช้ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการสร้างบัญชีผู้ใช้และยืนยันตัวตนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท
      2.2 สำหรับการให้บริการล้างอัดรูป บริษัทจะใช้ไฟล์ภาพถ่ายซึ่งได้รับจากท่านในการให้บริการล้างอัดรูป รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ตามที่บริษัทได้รับการร้องขอจากท่าน
      2.3 สำหรับการชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน บริษัทจะใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และหลักฐานการชำระเงิน ในการดำเนินการเพื่อชำระเงินและยืนยันการชำระเงินจากท่าน
      2.4 สำหรับจัดส่งและแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า บริษัทจะใช้ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าในการจัดส่งสินค้า และจะใช้ข้อมูลอีเมลในการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าแก่ท่าน
      2.5 สำหรับออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี บริษัทจะใช้ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าในการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีตามที่ท่านร้องขอ
      2.6 สำหรับติดต่อและตอบข้อสอบถาม บริษัทจะใช้ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลในการติดต่อและตอบข้อสอบถามที่ได้รับจากท่าน

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน หรือตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น หลังจากนั้น บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากระบบ และ/หรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป ในการนี้ บริษัทมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทั่วไป ดังต่อไปนี้
      3.1 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน สำหรับการเก็บรักษาไฟล์ภาพถ่ายเพื่อให้บริการล้างอัดรูป หรือการให้บริการอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากท่าน ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพถ่ายได้ แต่จะยังคงเก็บรักษาไฟล์ thumbnail ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการให้บริการเท่านั้น
      3.2 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านใช้บริการของบริษัทครั้งสุดท้าย สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หลักฐานการชำระเงิน IP Address ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก

      บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่อาจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท อาทิ เพื่อการจัดส่งสินค้า หรือเพื่อการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทจะรักษามาตรฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต

5. กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      นอกจากกรณีต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้
      5.1 บริษัทได้รับความยินยอมหรือการร้องขอจากท่าน
      5.2 บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการให้บริการและปฏิบัติตามข้อสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับท่าน
      5.3 บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต
      5.4 บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บริษัทได้รับคำสั่งจากศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่าน

      ท่านมีสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อมายังบริษัทตามวิธีการที่ระบุในข้อ 8 ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็ว และดำเนินการตามคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธสิทธิของท่าน
      6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยได้
      6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ท่านเห็นว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัท แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      6.3 สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
      6.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูล
      6.5 สิทธิในการขอรับข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกโดยตรงเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
      6.6 สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน แต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในเวลาใด ๆ
      6.7 สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา
      6.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การรักษาความปลอดภัย

      บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การปรับเปลี่ยน การแก้ไข และการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบมาตรการดังกล่าวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อดำรงรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
      บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือโดยไม่มีอำนาจตามที่กฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน บริษัทจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านในการไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น หรือแม้กระทั่งพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ โปรดแจ้งให้บริษัททราบตามช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
      บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากเหตุที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์แก่ผู้อื่น

8.การติดต่อ

      ท่านสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้แก่บริษัทตามช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าที่ บริษัท จักรวาล โฟโต้ดิจิตอล จำกัด ที่อยู่ 1138/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ อีเมล chakraval.com@gamil.com หรือ เว็บไซต์ www.chakraval.com